Varje dag förlorar över 800 nyfödda barn sina mammor

– Det viktigaste för att säkra ett barns överlevad är att mamman överlever förlossningen. Det säger Zaina Naigaga som jobbar som frivillig socialarbetare i distriktet Mayuge i sydvästra Uganda. Under de senaste åren har Naigaga sett mödrars hälsa förbättras i Mayuge.
– En stor del av framgångarna beror på ökad kunskap och ett förbättrat samarbete mellan parterna som jobbar med hälsofrågor i distriktet.

Zaina Naigaga med sin dotter efter en utbildningsdag på kliniken i Mania i Mayugedistriktet. Foto: Erika Lejon Flodin

Zaina Naigaga med sin dotter efter en utbildningsdag på kliniken i Mania i Mayugedistriktet. Foto: Erika Lejon Flodin

Tillsammans med elva andra frivilliga socialarbetare har Naigaga fått grundläggande utbildning i mödrars och barns hälsa. Kunskapen använder de för att ge råd till gravida kvinnor och mödrar i byarna som de besöker. Fattigdom och brist på kunskap och egenmakt är ofta bakomliggande faktorer till mödradödlighet. Därför informerar socialarbetarna bland annat om preventivmedelsanvändning, riskerna med tonårsgraviditeter samt vikten av att förbereda sig praktiskt och ekonomiskt för förlossningen.

De frivilliga socialarbetarna fungerar som en länk mellan den lokala kliniken och familjerna i byarna. Tack vare informationsinsatserna väljer fler och fler kvinnor att föda på klinik, men oavsett var födseln äger rum behöver kvinnorna själva ta med sig nödvändig utrustning till förlossningen. Efter fyra besök hos en barnmorska får därför de blivande mammorna i Mayuge ett så kallat Maama-kit innehållande gummihandskar, rakblad, bomull, tvål, lakan, desinfektionsmedel samt en folder med hälsoinformation. Distributionen av Maama-kit har överlag fungerat bra, men periodvis har lagren tagit slut. Detta, och det faktum att det saknas tillgång till vatten och el på kliniken i Maygue, leder till att både kvinnor och barn dagligen utsätts för hälsorisker. Dessutom leder bristen på personal till att kliniken måste hålla stängt under kvällar och helger.

Trots att många komplikationer som uppstår i samband med graviditet och förlossning ofta kan förebyggas är mödradödligheten globalt sett hög med omkring 300 000 dödsfall per år. 99 procent av alla kvinnor som dör under graviditeten och förlossningen lever i låginkomstländer, varav tre fjärdelar i Afrika. Inkluderingen av mödradödlighet i millenniemålen gjorde att det uppmärksammades men trots det minskade inte antalet mammor som dör i samband med förlossning i önskvärd takt. I de nya globala målen för hållbar utveckling ingår mödradödlighet som ett delmål i det tredje målet om hälsa. Om målet ska nås innebär det en minskning av mödradödligheten med ungefär två tredjedelar.

De frivilliga socialarbetarna jobbar aktivt med att informera om vikten av gemensamt föräldraansvar. Foto: Erika Lejon Flodin

De frivilliga socialarbetarna jobbar aktivt med att informera om vikten av gemensamt föräldraansvar. Foto: Erika Lejon Flodin

Gemensamt föräldraansvar
Mödrahälsa beskrivs ofta som en förhållandevis okontroversiell del av området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), eftersom det inte anses utmana maktstrukturer, utan främst betonar kvinnors funktion som mödrar. Naigagas erfarenhet är dock att traditionella könsroller kan påverkas i samband med informationsinsatser kring mödrahälsa, och hon poängterar därför vikten av att inkludera hela samhället i det hälsofrämjande arbetet.

– Flera av oss har stött på motstånd från män eftersom kvinnors ökade kunskap och makt kan leda till rollkonflikter i traditionella samhällen.

I de flesta fall har dock männen ändrat uppfattning efter att de blivit uppmuntrade att delta vid informationsmöten och förkontroller.

– Under samtalen blir det uppenbart att deras familj och hela samhället tjänar på hälsoinsatserna, säger Naigagas.

Ett sätt att engagera papporna i graviditeten är att låta par där bägge föräldrarna närvarar vid för- och efterkontroller gå före i kön. Ett annat sätt är att anställa fler manliga socialarbetare. I Mayuge är två av tolv frivilliga socialarbetare män, vilket har gjort att traditionella könsroller har börjat diskuteras och ifrågasättas.

För att de frivilliga socialarbetarnas arbete ska fortsätta att vara framgångsrikt tror Naigaga framförallt på fortsatta utbildnings- och informationsinsatser. Bara då kan stereotyper luckras upp och både mammor och pappor förstå vikten av ett gemensamt föräldraansvar. Trots att det enligt Naigaga återstår mycket arbete ser hon ljust på framtiden.

– De senaste årens positiva resultat ger mig motivation att arbeta vidare för att fler mödrar ska överleva sin förlossning.

Dela det här:
Kategorier: Hälsa, Jämställdhet, Uganda

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *