FUF tar tempen på den globala vapenhandeln

Amnesty Internationals ATT kampanjestart 2003, på Trafalgar Square, London. Foto: Amnesty International

Vapenhandelsindustrin är en lukrativ och fort växande industri som gynnas av begränsad insyn. Bristen på tydlig internationell standard och lagar för vapenhandel ökar tillgängligheten till vapen. Juli månads Arms Trade Treaty (ATT)-förhandling i New York skulle ha varit slutet på en sex år lång process för att reglera den internationella vapenhandeln. Dessvärre bordlades denna process då USA sista dagen av förhandlingarna begärde mer tid för att överlägga utkastet. 

Läs mer »

Kategorier: Europa, Militär/krigsmakt, Schweiz
Taggar: ,

Ny forskning visar på positiva effekter av Universal Periodic Review

Ny forskning från civilsamhället visar att en en hög frekevens av de rekommendationer som stater emottar under Universal Periodic Review skyndsamt börjar implementeras. Det är naturligtvis oerhört positivt och påvisar att UPR är ett ovärderligt verktyg för FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter. 

Läs mer »

Kategorier: Förenta Nationerna (FN), Mänskliga Rättigheter, Schweiz

Olycklig valutgång till FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter

Idag röstade FN:s Generalförsamling in 18 nya stater i Rådet för Mänskliga Rättigheter. Processen lämnade mycket övrigt att önska och det faktum att Sverige inte blev invalt är olyckligt för beskyddandet och främjandet av mänskliga rättigheter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer »

Kategorier: Förenta Nationerna (FN), Mänskliga Rättigheter, Schweiz

FUF spanar in FN:s råd för mänskliga rättigheter

Rådet för Mänskliga Rättigheter är FN:s främsta organ för att främja och skydda mänskliga rättigheter. Det instiftades 2006 och efterträdde sin ofta kritiserade föregångare Kommissionen för Mänskliga Rättigheter. Rådet har dock förärats med större befogenheter och är underordnat FN:s Generalförsamling. 47 medlemsstater utgör rådsmedlemmarna vilka är fördelade efter geografisk tillhörighet och är valda på en treårsperiod. I början av september samlades rådet till sin tjugoförsta session.

Läs mer »

Kategorier: Europa, Förenta Nationerna (FN), Mänskliga Rättigheter, Schweiz

Krönika: Är Sverige en ansvarstagande global aktör?

Militär och säkerhetspolicys är inte ämnen som ofta diskuteras i officiella sammanhang i Sverige. Denna avsaknad speglar ganska bra helheten av den roll som Sverige har tagit inom multilateral nedrustningspolitik. Svenska statens brist på engagemang i nedrustning frågor har under 2012 blivit allt tydligare, genom Saudiarabienaffären samt svagt ställningstagande under många Förenta Nationer (FN)-konferenser, är det tydligt att Sverige har avsagt sig all skyldighet att förespråka internationell, och nationell, nedrustning.

Läs mer »

Kategorier: Europa, Europeiska Unionen (EU), Förenta Nationerna (FN), Konflikt, Militär/krigsmakt, Rättssystem, Schweiz

Genus inom multilaterala nedrustningsprocesser

Idag på internationella kvinnodagen skulle jag vilja belysa ett område där tiden har stått stilla och genusdebatten är ett totalt främmande koncept. Multilaterala nedrustningsprocesser inom Förenta Nationerna (FN) har länge verkat i komplett isolering från den verkliga världen, och att inkludera aspekter som mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt och ett genus perspektiv anses som irrelevant av många medlems stater.

Läs mer »

Kategorier: Europa, Genus, Mänskliga Rättigheter, Militär/krigsmakt, Schweiz