Svåra miljömässiga och sociala konsekvenser av guldbrytning i Witwatersrand

Med fler än 120 gruvor i ett område på 1600 km² är Witwatersrand utanför Johannesburg, Sydafrika ett av världens största gruvområden. I över 100 år har guld- och uranbrytning skett här, vilket har lämnat efter sig över 270 avfallsdammar och närmare 400 radioaktiva restavfallsplatser. Utöver de uppenbara  miljömässiga påfrestningarna har detta stora sociala och hälsomässiga konsekvenser för de 1,6 miljoner människor som bor i så kallade Mine Residue Areas – nära aktiva gruvor, eller direkt på övergiven, kontaminerad gruvbrytningsmark.

Tudorshaft informal settlement

 

Guld lade grunden

Witwatersrand består av sex olika gruvbrytningsområden, bland annat West Rand Goldfields som i sin tur innefattar fyra huvudsakliga gruvor. Alltsedan upptäckten av guld 1886 har West Rand-området varit ett aktivt guldbrytningsområde med stora ekonomiska vinster. Historiskt såväl som idag anställer denna industri tusentals människor som bor i anslutning till gruvorna, eller i områden där stängda gruvor en gång var aktiva.

En rundvisning av gruvor och förorenade områden i West Rand Goldfields med organisationen Federation for a Sustainable Environment (FSE) gav tillfälle att att lära om historien och se de negativa konsekvenserna av guldbrytningen på nära håll. Mariette Liefferink, VD för FSE, har i många år arbetat med att frågor kring gruvbrytning i regionen och försöker påverka beslutsfattare att ta ansvar för föroreningen och dess konsekvenser. Liefferink menar att avfall från guldgruvor utgör den största enskilda källan till avfall och föroreningar i Sydafrika och ser ett systematiskt misslyckande från regeringens sida att göra något åt den akuta situationen för både människor och miljö.

Brist på tillsyn, underhåll och skydd

Avfallsdammar är en av de främsta avfallsprodukterna från guldbrytning och också en av de största källorna till förorening från guldgruvor. Läckage av försurande lakvatten med höga metallhalter, mer känt under det engelska uttrycket Acid Mine Drainage, får svåra och långvariga miljökonsekvenser.  Rören som transporterar det sura och giftiga dräneringsvattnet i West Rand är dåligt underhållna vilket leder till frekventa läckor där den giftiga vätskan forsar ut i våtmarker, bosättningar och på fält där människor odlar grödor.

Dåligt underhållna rör och några av de tungmetaller som utsöndrats från läckaget av det sura lakvattnet

Dåligt underhållna rör och några av de tungmetaller som utsöndrats från läckaget av det sura lakvattnet

Både de aktiva gruvorna samt avfallsdammar och avfallshögar ska enligt sydafrikansk lag vara inhägnade för att förhindra människor och djur tar skada av de giftiga innehållet. Men detta efterföljs sällan i West Rand och ingen tycks ta ansvar för att leva upp till lagen.

Lancaster Dam – akut förgiftad och försurad avfallsdam, oinhägnad bredvid landsväg och bostadsområden

Lancaster Dam – akut förgiftad och försurad avfallsdam, oinhägnad bredvid landsväg och bostadsområden

Utsatta människor

Eftersom uran är en naturlig del av den guldhaltiga malmen i West Rand bidrar guldbrytningen även till att uran utsöndras i biosfären. Tudorshaft Informal Settlement med cirka 1800 invånare byggdes bland gruvschakt och gruvavfall direkt på urankontaminerad mark. Utöver detta omges Tudorshaft av avfallshögar som innehåller stora koncentrationer av en rad giftiga metaller vilka sprids som damm i luften, speciellt under de långa perioder utan regn i regionen. Människorna i Tudorshaft är en utsatt grupp som brottas med hög HIV/AIDS prevalens, kronisk undernäring och fattigdom. De är därför speciellt sårbara för de ytterligare påfrestningarna från det giftiga och radioaktiva gruvavfallet. Att dagligen utsättas för dessa substanser genom luft, vatten och mark ökar signifikant riskerna för en rad sjukdomar, hormonrubbningar och negativa hälsoaspekter.

I Tudorshaft informal settlement bor människor på akut förgiftad och radioaktiv mark. I bakgrunden syns en av de många avfallshögar som guldbrytningen lämnat efter sig.

I Tudorshaft Informal Settlement bor människor på akut förgiftad och radioaktiv mark. I bakgrunden syns en av de många avfallshögar som guldbrytningen lämnat efter sig.

Innan rundturen fick jag och övriga deltagare skriva på ett kontrakt där organisatören avsade sig allt ansvar för min hälsa och underströk att jag deltog på egen risk. Jag fick även intyga att jag var frisk och att jag var införstådd med riskerna det innebär att vistas i förgiftade och radioaktiva områden. Men människorna som bor i dessa områden har inget val, kan inte undfly de giftiga partiklarna i luften de andas och vattnet de dricker – gruvan försörjer dem, och med begränsat stöd från staten har dessa människor liten makt att förändra sin och sina barns framtida situation.

Källor:

Mariette Liefferink, A Federation for a Sustainable Environment (FSE), http://www.fse.org.za/ 

Tudorshaft – As dangerous as Tjernobyl? (2013) http://mg.co.za/multimedia/2013-06-18-tudor-shaft-as-dangerous-as-chernobyl

Department of Water Affairs (2009) National Regulator Report, Wonderfonteinspruit Catchment Area: Rehabilitation action plan

IIED & WBCSD (2002) Breaking New Ground – The Report of the Mining, Mineral and Sustainable Development Project,  London

Dela det här:
Kategorier: Afrika, Mänskliga Rättigheter, Miljö, Naturresurser, Sydafrika

Om Kristina Berglund

Jag heter Kristina Berglund och studerar på masterprogrammet i Global Miljöhistoria vid Uppsala Universitet. Jag har sedan tidigare en kandidatexamen i freds- och konfliktstudier vid Umeå Universitet. Denna termin gör jag praktik på Peace Parks Foundation i Pretoria, en organisation som jobbar med att upprätta och stödja så kallade fredsparker – gränsöverskridande naturskyddsområden. Jag skriver samtidigt min masteruppsats om Great Limpopo Transfrontier Park, en fredspark mellan Sydafrika, Mozambique och Zimbabwe. Mina intresseområden rör främst naturskydd, hållbar utveckling och balansgången mellan behovet av att skydda natur och vikten av att säkra människors fri- och rättigheter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *